Fiesiótéràpie op oew bedrijf

  • Kàn ik ôk naor de fiesiótéràpeut op m`n eigeste wèrruk ??
  • Jao heur, bèl mar gerust op en wij komme naor `t befrijf toe op bepaolde ure !!
  • ..in `t Algeméén: al oze fiesiótéràpeute zijn gecèrtificéérd ( = hèbbe diplóma`s
    daorveur) en staon ingeschréve in `t wèttelijk verplicht register !
    Dus…ge wit dèt `t goed zit méé die mènse die aon oew lijf komme !!