Oedéémtéràpie

  • Ik heb nao `n borstoperaosie `nne dikke èrrum !
  • M`n lymfekliere en vaote zijn (gedééltelijk) weggehaold of beschaodigd.
  • M`nne spéciàlist raoit mij aon oedéémtéràpie om `t vocht uit m`n èrreme te laote verdwijne. (néé, ze zette d`r gin kraontje op !)